1 kwietnia 2014 r. wprowadzono przepisy odnośnie odliczania VAT-u od samochodów osobowych. Generalnie, od samochodów osobowych przysługuje 50% odliczenie podatku VAT. Limitowane jest równocześnie odliczenie VAT-u od wydatków związanych z samochodami, w stosunku do których przysługuje podatnikowi ograniczone do 50% prawo do odliczeń.
Bieżące przepisy miały obowiązywać jedynie do końca 2016 r., jednak Ministerstwo Finansów wysłało do Komisji Europejskiej wniosek w sprawie przedłużenia od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2019 r. obecnego systemu odliczania VAT od samochodów. W dniu 11 października 2016 r. Rada Unii Europejskiej decyzją wykonawczą (2016/1837) upoważniła Rzeczpospolitą Polską do dalszego stosowania środków stanowiących odstępstwo od art. 26 ust. 1 lit. a) i art. 168 dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej.
W związku z powyższym zasady odliczania VAT od samochodów pozostaną w niezmienionej postaci aż do końca 2019 r.