STOWARZYSZENIA I FUNDACJE

Stowarzyszenia i fundacje są zobligowane przez Ustawę o Rachunkowości do prowadzenia księgowości w oparciu o księgi handlowe. Skala działalności oraz jej charakter nie stanowi zwolnienia z obowiązku płacenia podatków. Specyfika działalności organizacji pozarządowych wymusza inne spojrzenie i sposób rozliczania tej działalności niż jest to ogólnie przyjęte w firmach komercyjnych.

Zakres usług dla stowarzyszeń i fundacji obejmuje:

  • pomoc w rejestracji stowarzyszeń i fundacji, wypełnianie druków: KRS-W3, KRS-WA, KRS-WE, KRS-WK, KRS-WL, KRS-WM, KRS-WH, KRS-ZN i innych

  • opracowanie zasad polityki rachunkowości

  • opracowanie zakładowego planu kont

  • rejestracja zdarzeń gospodarczych w ewidencjach zgodnie z Ustawą o rachunkowości

  • obliczanie zaliczek na podatek dochodowy,

  • sporządzanie sprawozdań dla potrzeb GUS,

  • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz plany amortyzacji,

  • sporządzanie zeznań rocznych na podstawie danych z ksiąg,

  • zamknięcie roku obrotowego, sporządzenie bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej a także cash flow (rachunek przepływów pieniężnych) wg potrzeb.