1 lipca 2016 r. weszły w życie przepisy dotyczące obowiązku przekazywania przez podatników określonych danych organom podatkowym w postaci JPK.
Jak i kiedy należy przekazywać pliki JPK?
Bez żądania organu podatkowego ewidencje VAT za okresy miesięczne do 25. dnia następnego miesiąca dla podatników:
1. dużych od 01.07.2016 r.
2. średnich od 01.01.2017 r.
3. małych od 01.01.2017 r.
4. mikro od 01.01.2018 r.
Należy podkreślić, że art. 193a Ordynacji podatkowej stanowi, iż na żądanie organu podatkowego przekazywane są w całości lub w części księgi oraz dowody księgowe prowadzone przy użyciu programów komputerowych.
Kto jest mikro, małym lub średnim przedsiębiorcą?
Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. 2004 nr 173 poz. 1807 z późniejszymi zmianami) stanowi:
Art. 104. Za mikroprzedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:
1) zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz
2) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro.
Art. 105. Za małego przedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:
1) zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników oraz
2) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 10 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 10 milionów euro.
Art. 106. Za średniego przedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:
1) zatrudniał średniorocznie mniej niż 250 pracowników oraz
2) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 50 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 43 milionów euro.
Żeby zobrazować powyższe zapisy można odwołać się do poniższej tabeli:

Wielkość podmiotu Średnioroczne zatrudnienie równocześnie Roczny obrót netto lub Suma aktywów bilansu
Mikroprzedsięborstwo mniej niż 10 osób Mniej niż 2 miliony EUR Mniej niż 2 miliony EUR
Mały przedsiębiorca mniej niż 50 osób Mniej niż 10 milionów EUR Mniej niż 10 milionów EUR
Średni przedsiębiorca mniej niż 250 osób Mniej niż 50 milionów EUR Mniej niż 43 milionów EUR

Jaki kurs średni należy przyjąć do obliczeń?
Artykuł 107 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej wskazuje jaki kurs waluty przyjąć przy określaniu wielkości charakteryzujących mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa i stanowi „Wyrażone w euro wielkości, o których mowa w art. 104–106, przelicza się na złote według średniego kursu ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w ostatnim dniu roku obrotowego wybranego do określenia statusu przedsiębiorcy”.

Kim jest pracownik?
Definicję pracownika zawiera art. 2 Kodeksu pracy: „pracownikiem jest osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę”. Stąd nie jest pracownikiem zleceniobiorca, osoba współpracująca albo osoba wykonująca dzieło.

Jak określamy średnioroczne zatrudnienie?
Art. 109 Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej stanowi, że przy określaniu średniorocznego stanu zatrudnienia niewzględniamy pracowników:
• przebywających na urlopach macierzyńskich oraz na urlopach na warunkach urlopu macierzyńskiego,
• korzystających z urlopów ojcowskich, rodzicielskich lub wychowawczych,
• w celu przygotowania zawodowego.
Ustawa także nadmienia, że średnioroczne zatrudnienie określa się w przeliczeniu na pełne etaty, jednakże nie precyzuje metodyki tych przeliczeń.