KSIĘGI HANDLOWE

Księgi handlowe zwane są często „pełną księgowością” lub „księgami rachunkowymi”. W tego typu rozliczeniach księgujemy każdą operację przedsiębiorstwa, dokumenty sprzedaży zakupu, ale także operacje finansowe – przelewy wychodzące i przychodzące, operacje magazynowe, udziały w firmie, operacje w kasie, podatki itd. Księgi handlowe są najbardziej skomplikowaną formą księgowości.

Prowadzenie pełnej księgowości – ksiąg handlowych obejmuje:

  • pomoc w rejestracji spółek, wypełnianie druków: KRS-W3, KRS-WA, KRS-WE, KRS-WK, KRS-WL, KRS-WM, KRS-WH, KRS-ZN i innych,

  • opracowanie zasad polityki rachunkowości,

  • opracowanie zakładowego planu kont,

  • rejestracja zdarzeń gospodarczych zgodnie z Ustawą o rachunkowości,

  • obliczanie zaliczek na podatek dochodowy,

  • sporządzanie sprawozdań dla potrzeb GUS,

  • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz planów amortyzacji,

  • sporządzanie zeznań rocznych na podstawie ksiąg handlowych,

  • zamknięcie roku obrotowego, sporządzenie bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej a także cash flow (rachunek przepływów pieniężnych) wg potrzeb,

  • także księgi handlowe dla działów specjalnych produkcji rolnej.