DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

Na gruncie prawa polskiego nie mamy jednej definicji działalności gospodarczej. Stąd nie jest rzadkością, że osoby przekonane o tym, iż nie prowadzą działalności gospodarczej dowiadują się, że są w błędzie. I tak różnymi definicjami posługują się:

  • Prawo przedsiębiorców Art. 3.

  • Ordynacja podatkowa w art.3 pkt 9,

  • Ustawa o podatku od towarów i usług w art. 15 ust. 2,

  • Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych w art. 5a pkt 6

  • Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych w art. 8 ust. 6

Dlatego istotne jest, aby odrębnie, dla każdej formy aktywności sprawdzić, czy traktowana jest ona jako działalność, a dany podmiot – jest przedsiębiorcą.