KASA FISKALNA

Ewidencję sprzedaży przy użyciu kas rejestrujących prowadzą podatnicy dokonujący sprzedaży towarów lub usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej bądź na rzecz rolników ryczałtowych.


Minister Finansów w rozporządzeniu z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących przewidział liczne odstępstwa od tego obowiązku.


Na przykład pod pewnymi warunkami zwolnieni z obowiązku ewidencji są sprzedający w systemie wysyłkowym a także podatnicy, których obroty ze sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych nie przekroczą kwoty 20 tys. zł. Obowiązek taki powstaje po upływie dwóch miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca, następującego po miesiącu, w którym podatnik przekroczył limit 20 tys. zł.


§ 4 ww. rozporządzenia określa czynności, przy wykonywaniu których bezwzględnie należy posiadać kasę fiskalną.