WNIOSEK O WYDANIE INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ ORD-IN

Indywidualna interpretacja podatkowa jest pisemnym objaśnieniem przepisów prawa podatkowego, dokonywana przez organ podatkowy w indywidualnej sprawie i na wniosek osoby zainteresowanej. Wniosek ORD-IN zawiera ocenę stanowiska wnioskodawcy, wraz z uzasadnieniem prawnym tej oceny. Gdy ocena stanowiska podatnika jest pozytywna tzn. na korzyść pytającego, organ może nie podawać uzasadnienia. Z kolei w przypadku negatywnej oceny, interpretacja indywidualna zawiera wskazanie prawidłowego postępowania w danej sprawie, wraz z uzasadnieniem prawnym.

Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej:

  • musi być złożony na piśmie,
  • może dotyczyć tylko indywidualnej sprawy zainteresowanego,
  • może dotyczyć zaistniałego stanu faktycznego, jak i zdarzeń przyszłych,
  • informacje o stanie faktycznym muszą być przedstawione w sposób wyczerpujący,
  • przedmiotem wniosku nie mogą być te elementy stanu faktycznego, które w dniu złożenia wniosku są przedmiotem toczącego się postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego organu kontroli skarbowej albo były przedmiotem decyzji lub postanowienia w sprawie, która została już rozstrzygnięta,
  • musi zawierać własne stanowisko zainteresowanego w sprawie oceny prawnej stanu faktycznego lub zdarzenia przedstawionego we wniosku,
  • musi zawierać oświadczenie wnioskodawcy złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania, że wniosek nie dotyczy stanu faktycznego