Na dzień dzisiejszy nie jest znany limit przychodów dla obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych dla osób fizycznych, spółek cywilnych osób fizycznych, spółek jawnych osób fizycznych oraz spółek partnerskich . Skąd taka sytuacja? Otóż w jeżeli wejdzie w życie zmiana przewidziana w projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców z dnia 1 lipca 2016 r.; i limit zostanie podniesiony z obecnych 1.200.000 euro do 2.000.000 euro to sytuacja zmieni się zdecydowanie na korzyść podatników.

Możemy zatem już dziś podać obydwie wersje limitu. Znany średni kurs NBP po jakim te limity trzeba będzie przeliczyć.

W 2016 roku pierwszym dniem roboczym października był 3 października, a średni kurs euro ogłoszony przez NBP w tym dniu wynosił 4,2976 zł – tabela kursów średnich walut obcych NBP nr 191/A/NBP/2016 z 03.10.2016 r.).

Przyjmijmy, że limit zostanie na obecnym poziomie

1200000 euro x 4,2976 =5.157.120,- zł.

Jeżeli limit zostanie podniesiony do 2000000 euro

2000000 euro x 4,2976 =8.595.200,- zł.

A jaki jest obecny stan prawny?

Na podstawie ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (j.t. Dz.U. z 2013 r., poz. 330 ze zm.). art. 2 ust. 1 pkt 2) stosuje się m.in. do mających siedzibę lub miejsce sprawowania zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

  1. osób fizycznych,
  2. spółek cywilnych osób fizycznych,
  3. spółek jawnych osób fizycznych oraz
  4. spółek partnerskich,
    • jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej równowartość w walucie polskiej 1 200 000 euro;